Naudojimosi politika

Asmens duomenų naudojimo sutartis

Šios sąlygos reglamentuoja vartojimo prekių ir paslaugų naudojimą „UAB Vilniaus autoekspertizės centro” tinklalapyje: motostels.lt.

Jūs sutinkate, kad perskaitėte sutartį ir sutinkate su jos nuostatomis bei sutinkate pateikti asmeninę informaciją apie save rangovui ir (arba) jo įgaliotiems atstovams. Jei nesutinkate su viena ar daugiau sutarties sąlygų arba nesutinkate pateikti asmeninės informacijos apie save rangovui ir (arba) jo įgaliotiems atstovams, prašome atsisakyti rangovo paslaugų.

1. Rangovo surinkti, saugomi ir tvarkomi asmens duomenys

1.1. 1. Rangovo surinkti, saugomi ir tvarkomi asmens duomenys
1.2. Rangovo renkami, saugomi ir tvarkomi asmens duomenys apima:

1.2.1. Vardas, pavardė, gyvenamoji šalis, regionas ir miestas, namų adresas, el. Pašto adresas, telefono numeris, įmonės pavadinimas (jei tokią informaciją atskleidžiate);
1.2.2. Informacija, kuri iš kliento įrenginio automatiškai perduodama į tinklą: IP adresas, slapukai, informacija apie naršyklę ar kitą programą, su kuria Klientas prisijungia prie tinklo, ir konkrečią svetainę, prisijungimo datą ir laiką, prašomo puslapio URL;
1.2.3. Kita informacija apie Užsakovą, kurią Rangovas gali pagrįstai nurodyti kaip asmens duomenis.

2. Bendrosios nuostatos. Asmens duomenų naudojimo tikslas

2.1. Pagal šią sutartį Kliento asmens duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

а) suteikti klientui informaciją apie jo naudojamą įrangą ir paslaugas, taip pat pateikti informaciją apie produktus ir paslaugas, kurie, rangovo nuomone, gali būti įdomūs klientui;
b) apklausos ir rinkodaros, statistiniai ir kiti tyrimai;
c) klientui pristatyti užsakytas / sutartas prekes ir kitas paslaugas;
d) informuoti Užsakovą apie naujas paslaugas ar gaminius, kuriuos teikia Rangovas ir (arba) jo partneriai. Klientas gali būti informuojamas įvairiomis ryšio priemonėmis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant: tiesioginį paštą, el. Paštą, telefoną (įskaitant mobilųjį telefoną), faksimilę, internetą;
e) apsaugoti rangovo interesus;
f) kitais teisėtais tikslais, siekiant pagerinti rangovo paslaugų ir gaminių kokybę.

3. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas ir apsauga

3.1. Išskyrus įstatymų ir šios Sutarties reikalavimus, rangovas neparduoda, nenuomoja, neparduoda ar kitaip neperduoda Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims be aiškaus Kliento sutikimo.
3.2. Rangovas turi teisę perduoti užsakovo asmens duomenis tretiesiems asmenims, jei:

3.2.1 Klientas yra davęs aiškų sutikimą perduoti savo asmens duomenis trečiosioms šalims.
3.2.2. Norint perduoti Klientui paslaugas ir (arba) tvarkyti Kliento asmens duomenis, būtina perduoti Kliento asmens duomenis. Jei Rangovas perduoda Kliento asmens duomenis trečiosioms šalims, Rangovas reikalauja, kad šios trečiosios šalys gerbtų Užsakovo asmens duomenų konfidencialumą.
3.2.3. Tokią informaciją reikia perduoti, naudoti ar atskleisti:

a) už tai, kad būtų laikomasi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų;
b) išspręsti ir (arba) pašalinti iškilusias technines problemas;
c) siekiant apsaugoti rangovo interesus.

3.3. Jei rangovas įgyvendina visą ar dalinį jų turto pardavimą ar kitokį perdavimą, turto gavėjas gaus visas pareigas pagal šią sutartį išlaikyti kliento asmens duomenų konfidencialumą.

4. Kliento asmens duomenų apsauga

4.1. Rangovas imasi visų būtinų priemonių apsaugoti asmeninius užsakovo duomenis. Tačiau už įrenginių, kuriuos jie naudoja prisijungimui prie interneto, ir šiuose įrenginiuose saugomos informacijos saugumą yra atsakingas pats klientas.
4.2. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad yra atsakingas už:

4.2.1. Įrenginio (asmeninio kompiuterio, mobiliojo prietaiso ir kt.), Per kurį Klientas prisijungia prie interneto, saugumas;
4.2.2. Tokios informacijos kaip slaptažodžiai, sąskaitos informacija ir kt. Saugojimas

5. Pirkėjo sutikimas savanoriškai pateikti asmens duomenis rangovui

5.1. Naudodamasis Rangovo paslaugomis ir (arba) registruodamasis svetainėje stelsoffroad.ru, Užsakovas aiškiai sutinka pateikti rangovui ir jo įgaliotiems atstovams savo asmens duomenis, kad juos išsaugotų, toliau tvarkytų ir naudotų.
5.2. Klientas privalo nuolat atnaujinti savo asmens duomenis.
5.3. Užsakovas gali bet kuriuo metu nutraukti šią sutartį ir apie tai pranešti rangovui prieš 14 dienų.
5.3.1. Užsakovas gali išsiųsti rangovui pranešimą apie sutarties nutraukimą registruotu laišku su priedų sąrašu arba asmeniškai pranešti rangovo įgaliotam atstovui, kad negautų patvirtinimo.